ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
175

• หญิง
94

รวม
269


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
50

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
11

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
84

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
4

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
112


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
35

• แผนกวิชาช่างยนต์
26

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
22

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
15

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
30

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
25

• แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
6

• แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา
20

• แผนกวิชาช่างโยธา
6

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
10

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
15

• งานบุคลากร
10

• งานการเงิน
6

• งานการบัญชี
4

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
21

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานความร่วมมือ
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
19

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
22

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
4

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
5

• งานครูที่ปรึกษา
16

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
13

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8

• งานทะเบียน
14

• งานวัดผลและประเมินผล
7

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
8

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการว่าที่ร.ต.สามารถ พุแพง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายธนพล ทิพย์กัญญานนท์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางสาวอรณี จริยา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางสาวพัชรีย์ สาระยิ่ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนายวิเชียร ละเอียด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนายวิฑูรย์ จิรัคคกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูนายมนต์รัก มาลา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวชมภูนุช ประสิทธิชาติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายทม ชุมภูแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายอธิวัฒน์ วงค์ชุมภู
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนางสาววีณาภร ขุนทอง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูนายภาโนตม์ สุวงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างโยธา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูนายจักรพันธ์ แปงสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ครู
หัวหน้างานนายสุทัศน์ สุขารมย์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายวิชชาญ ไชยะมี
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนางปราณี เสนาสังข์
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางโชติมา วัยวัฒน์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายยุทธนา ชัยวงค์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวโสภาพรรณ ใฝนันตา
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายณรงค์ บัวระกต
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการนายสมาน เขื่อนควบ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนางพนิดา วงศ์ชุมภู
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวกรวิกา กองกันภัย
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการนายสมศักดิ์ แข็งแรง
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนายสิทา จุมปาลี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ครู ชำนาญการพิเศษว่าที่ ร.ต.สุกิจ ขัดชอนใบ
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวชุติมา ปินตา
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวอัมพวา จันเป็ง
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวเบญจวรรณ วรรณสาร
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ครูนายกัมปนาท คำอินบุตร
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางกานต์พิชชา สุวงษ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสาวพรรณี ปิ่นวัฒนา
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวสุพิชชา กันทะพันธุ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ครูนายวัฒวุฒิ แสงเมือง
หัวหน้างาน งานการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายภาณุวัฒน์ ฟูจักรคำ
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครูนายนเรศ แก้วสาร
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายพิสิษฐ์ แก้วก้อ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครูว่าที่ ร.ต.กิติภูมิ สมศรี
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู
ครูประจำนายสมพล สุภาเดช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนางสาวยุพิน แท่นมณี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครู ชำนาญการนายอดุลย์ สายประสิทธิโชค
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการพิเศษนายกมล วังหมื่น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนายอับดุลเลาะ หะยีวามิง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูนายกฤชชัย จันทรดี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูนายวชิรังกูร สร้อยเสนา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายสถาพร ศรีใจวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายอารีย์ รัตนธีรวิเชียร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการนายวราวุฒิ สว่างวิทย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการนางพัชรียา กาญจนันต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุนทร เหมือนแท้
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการนายสุรพงษ์ โสภา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการพิเศษนางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนายอำมาตย์ ประเทืองสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายวิทยา ปัญญากาศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการพิเศษนายวันชัย สัตบุตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการพิเศษนางลักษณา สัตบุตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายปริญ ชามาตย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ครู ชำนาญการพิเศษนายประวิทย์ ชูวงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางรัตนา ชามาตย์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายธีระยุทธ สุวรรณจักร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายอดุลย์ ชูบาล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการนายเฉลิมศักดิ์ สุวงศ์เครือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายเอกรินทร์ ทองอนุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายพิทยา ขวัญกิจศักดา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานว่าที่ ร.ต.อรรถพร ไพทีระกุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายชวลิต แก้วบุญเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวเบญจวรรณ ศรีคำนวล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายอนุสรณ์ วงค์ปินจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายธีรพงษ์ เครือวิเสน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายเกรียงไกร จันทร์ตระกูล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายทวิช สวนโต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการนายเชิดศักดิ์ ใจยาบุตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนางสุพรรษา กาทองทุ่ง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ครูนางสาวสุภาพร วงค์เรียน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวกชพร ศิริผ่อง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองนายอุดม ชัยวันดี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูนางสาวบุญญิสา พันธวงค์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายไกรทอง วงษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนายอัครวัฒน์ ใบกว้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ครู ชำนาญการนายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครูนายยรรยง แสนใจยา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายภูวนาท สุวรรณัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนายภาคภูมิ จำปีเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนายอำนาจ ทาสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ครูนายกริชรัตน์ อัญญมณีทาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการนายวิทวัส เปี้ยปลูก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนายณัฐวุฒิ อินสุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการนายมงคล หอมแก่นจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางสาวขนิษฐา ขัดแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ครูผู้ช่วยนางสาวขนิษฐา จำธรรม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยว่าที่ ร.ต.กิตติ วะราหล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชี
ครูนายพรศิลป์ คำวินิจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูนายนิรันดร์ แก้วบุญเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูนายผดุงศักดิ์ ดวงฟู
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนายสหรัฐ ถาวรรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนางสาวพิชญนันท์ ไชยโรจน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสนธยา ชูบาล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ครู ชำนาญการนายเกียรติพรหม ฟังเพราะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูนางสาวชลลดา มะลิวัลย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายธิติบดินทร์ สมเพ็ญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ครู
ข้าราชการพลเรือนนางสาวดวงใจ ดวงตั้ง
ข้าราชการพลเรือน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูอัตราจ้างนางสาวอุปมาพร ขาวอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานายจำนง ทองคำดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายเอนก อ่อนหวาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายอภิชาติ เมาเลอ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางรุ่งนภา ทองอนุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสิริวรรณ ชัยน่าน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายสกล ฝึกฝน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูนางสาวจุฑามาศ ยะมาวิรัญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายภัทรพงษ์ ปึงพิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานายศดิศักดิ์ วังแง่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนายสุขุม สุขใจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายอรรถพงษ์ เปี้ยปลูก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายณัฐพงศ์ คำมาบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายนเรศ หม้อใจวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายไกรพล สวัสดิ์อารีย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนายวสันต์ ภูทองกอ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายหิรัญ เจตะภัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายเสน่ห์ ปัญญาพี่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายพรศักดิ์ การดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายพงศกร มีอาหาร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายปัญญพนต์ กล้าทำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายวรฉัตร กาวิชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวิณี ขัดสืบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายอภิวัฒน์ ไชยวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูนายจักรธร เหมยลิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอรรธญา ไชยดวงดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายณัฐพงษ์ จินาแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายชิษณุพงศ์ ประดาวงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายณัฐวุฒิ วิธี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายพัชรพงษ์ เรือนสุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพิรัชชัย สูงปานเขา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายชวกร อินทร์พรหม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวไอลดา แปงแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธนภัทร แสงคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา
ครูนายอนุวัตร มูลกัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายภานุวัฒน์ พื้นอินต๊ะสี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานางสาวเฌอรินพร ปาลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายอธิกร เทพนามวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายอดิศร ตาลาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายภานุพงศ์ ทองแท้
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเนตรนภา มหารัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายภาณุ สุธรรมแจ่ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายภาสกร ธรรมลังกา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูนาย เมธิชัย อโนต๊ะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายวุฒิชัย ถาน้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายติณณภพ ต๊ะวิชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายกฤษณะ อินธิมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานายทินภัทร โปธา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานายจิณณวัตร ดาวหมู่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวอานิดา ยอดเมธา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายศราวุฒิ วิฬุละหิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายชุติเดช พรมแก้วงาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายปการต์ สะเกอัศวกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายบัญชา อุงคุนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายวุฒินันท์ ศรีจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายทศพล ยะติน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูผู้ช่วยนายธนันทร อภัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชิตณรงณ์ ขันคำตั้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกรวีร์ สุภาเลิศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนิติพนธ์ สุธรรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวภาสุรี มียันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายณัฐพล แจ่มจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายธราดล สิทธิสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายอานนท์ ไชยราช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายวีระยุทธ เตจินะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายพชรพล ตนเตชะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์ว่าที่ ร.ต.ศักรินทร์ ดีเบอะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายพงศธร เกียรติ์ศรีสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายชวนันท์ บุญญาปัทม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายภาณุพงษ์ ฟูจักรคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายธนากร แสนใหม่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายอนุพงศ์ ตาคำเที่ยง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวัฒนพงษ์ ขันคำหมุด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวชลลดา เทพศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวทิวาพร อินนาคกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอิทธิพัทธ์ อุทัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ ร.ต.ประกาศิต มาละยะมาลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายเจษฎา คำเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวอรทัย ใจน่าน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายทวีโชค มงคลวิสุทธิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์นายณัฐวัฒน์ เมืองมาหล้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวณัฐภรณ์ อินต๊ะเครือ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวันเฉลิม ธิชาญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายวัชรพล ต๊ะวงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายปริญญา เดชประทุม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังว่าที่ ร.ต. หญิง คฑามาศ ขำสว่าง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานายฉัตริน พันธ์บุญเกิด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวประทุมรัตน์ ประทุมแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายมธุพจน์ ทาตัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนพดล ทิวาคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายนรปกรณ์ แก้วสาร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานางสาวศันสนีย์ แพ่งพนม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายเกื้อกูล คุณชมภู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวนิศาชล บุญมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวจิรัฐติกาล ทนันชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลูกจ้างประจำนางสาววรวรรณ์ ปวงคำ
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียนนางกิตติพร จำปาศรี
ลูกจ้างประจำ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ลูกจ้างอัตราจ้างนายบุญรัตน์ ชัยสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางรัชนีวรรณ อินต๊ะเครือ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผลนางสาวอุดมลักษณ์ ศรีใจยา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนายบุญมา เทพศิริ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางศิริขวัญ ใจยาบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายพุทธรัตน์ เจียมศิริอังกูร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวศิริธร อำนาจผูก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางทองสุข คำแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายเลียม คนคล่อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอดิศักดิ์ พรมชัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายกิติพงษ์ ปวนสืบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวอัษฎาพร มาวิเลิศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวธนาภรณ์ คนธรรพ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางเสาวณี ช่างทองเครือ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสุรีย์พร หอมแก่นจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายวัชรชัย โอมจินดา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางทิพวัลย์ สุวงษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายปรีชา หลวงเทพ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางรัตนา เครือคำหล้า
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายชัยรัตน์ ตันหราพันธุ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางศรีวรรณ เขื่อนควบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางสาวจีราพรรณ เปี้ยปลูก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายวีระเดช มูลสถาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสมบูรณ์ กันทาสืบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวชนัดดา เดชะบุญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางศรีธร มูลสถาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวจุฑามาศ บุญเรือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวธนาทิพย์ พิจอมบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการบัญชีนางสาวสุพรรณ กำแพงเพ็ชร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษานางสาวประทุมพร เครือสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาววรรณวิสา พูลสมบัติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนายสิทธินันต์ อุตุดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นายจเร วงษ์จันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสุนิดา ไชยเรืองศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนายอนันต์ พันธุ์สุริยวงค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวธัมมารินทร์ นะชม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนายจรัสพงษ์ ปิงไฝ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวปรียาภรณ์ อ้อยหวาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสุวิมล อนาวัน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์นายธนินท์พงศ์ ปัญญาหมื่น
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนางสาววราภรณ์ ดีพาชู
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายศุภวัฒน์ มาชัยวงค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวปาณิสรา สติแน่
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางราตรี คำฟู
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวธัญญลักษณ์ โพทัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานางสายฝน ปันทะเสน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวภานุมาศ ป้อมบ้านต้า
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวพิชามญชุ์ สนธิ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวสุทิรา ตันบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดนายธัศณพงษ์ ปลัดท้วม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครองนายวราวุธ วงค์สืบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวฐิติกา แก้วยศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนายปองพล อุตมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางกัลยา บุญปลูก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวภทรนันท์ ก้อใจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางสาวปาริชาติ ธิหมุด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการบัญชีนางวนิดา สร้อยเสนา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนายชณัฏฐ์ สร้างสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน)นายกิตติภูมิ หาญแก้ว
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายภาพพจน์ ปัญญากุลารักษ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนายณรงค์ฤทธิ์ ขันวาตา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างโยธานายจักรี น้อยบุตรแก้ว
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายชัยวัฒน์ หลวงคำฝั้น
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนางสาวณัฐวรรณ ขวัญทองยิ้ม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
พนักงานราชการ(งาน)นางพัชรี ชัยวงค์
พนักงานราชการ(งาน) งานบุคลากรนางสาวทานตะวัน แปงจิตต์
พนักงานราชการ(งาน) งานบุคลากร