ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ชาย
171

• หญิง
91

รวม
266
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
55

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
10

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
94

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
4

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
6

• ไม่ระบุ
89
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• รองผู้อำนวยการ
4

• หัวหน้าแผนก
10

• ครูประจำ
90

• ครูอัตราจ้าง
98

• พนักงานราชการ(สอน)
7

• หัวหน้างาน
23

• ข้าราชการพลเรือน
2

• ลูกจ้างประจำ
5

• ลูกจ้างอัตราจ้าง
50

• เจ้าหน้าที่
218

• พนักงานราชการ(งาน)
1

• ผู้ดูแลระบบ
2
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
34

• แผนกวิชาช่างยนต์
27

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
20

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
14

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
29

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
22

• แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
8

• แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา
25

• แผนกวิชาช่างโยธา
1

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
9

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
13

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
4

• งานการบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
26

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8

• งานความร่วมมือ
8

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
35

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
42

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
13

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
8

• งานครูที่ปรึกษา
21

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
13

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
16

• งานทะเบียน
5

• งานวัดผลและประเมินผล
9

• งานสื่อการเรียนการสอน
8

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
17

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2