บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
3
• ชาย
173
• หญิง
98
รวม
274


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
57
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
10
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
90
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
4
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
4
• มัธยมศึกษาตอนต้น
2
• ประถมศึกษา
5
• ไม่ระบุ
101


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• หัวหน้าแผนก
11
• ครูประจำ
97
• ครูอัตราจ้าง
100
• พนักงานราชการ(สอน)
6
• หัวหน้างาน
24
• ข้าราชการพลเรือน
1
• ลูกจ้างประจำ
3
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
52
• เจ้าหน้าที่
103
• พนักงานราชการ(งาน)
1
• ผู้ดูแลระบบ
2


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
37
• แผนกวิชาช่างยนต์
26
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
21
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
17
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
29
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
21
• แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
7
• แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา
24
• แผนกวิชาช่างโยธา
4
• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
8
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9
• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5
• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
3
• งานประชาสัมพันธ์
5
• งานบุคลากร
6
• งานการเงิน
4
• งานการบัญชี
3
• งานพัสดุ
4
• งานอาคารสถานที่
22
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5
• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2
• งานวางแผนและงบประมาณ
2
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5
• งานความร่วมมือ
5
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
4
• งานปกครอง
19
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
22
• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
5
• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
5
• งานครูที่ปรึกษา
11
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
6
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7
• งานทะเบียน
5
• งานวัดผลและประเมินผล
6
• งานสื่อการเรียนการสอน
5
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6
• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
250
• มีใบประกอบวิชาชีพ
24
รวม
274