ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
175

• หญิง
94

รวม
269


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
58

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
10

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
98

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
4

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
6

• ไม่ระบุ
84


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
37

• แผนกวิชาช่างยนต์
27

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
20

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
16

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
28

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
22

• แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
8

• แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา
26

• แผนกวิชาช่างโยธา
1

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
9

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
16

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
5

• งานการบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
27

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8

• งานความร่วมมือ
8

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
35

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
43

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
13

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
9

• งานครูที่ปรึกษา
20

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
13

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
16

• งานทะเบียน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
9

• งานสื่อการเรียนการสอน
8

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
17

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1

งานทะเบียน


นางกรวิกา เจริญสุข
หัวหน้างาน งานทะเบียน

นางสาววรวรรณ์ ปวงคำ
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน

นางสาวอุดมลักษณ์ ศรีใจยา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวประทุมพร เครือสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียน

นางสุมาลี จันทวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายปริญ ชามาตย์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน