ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
175

• หญิง
94

รวม
269


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
58

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
10

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
98

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
4

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
6

• ไม่ระบุ
84


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
37

• แผนกวิชาช่างยนต์
27

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
20

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
16

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
28

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
22

• แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
8

• แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา
26

• แผนกวิชาช่างโยธา
1

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
9

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
16

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
5

• งานการบัญชี
3

• งานพัสดุ
4

• งานอาคารสถานที่
27

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8

• งานความร่วมมือ
8

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
5

• งานปกครอง
35

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
43

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
13

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
9

• งานครูที่ปรึกษา
20

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
13

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
16

• งานทะเบียน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
9

• งานสื่อการเรียนการสอน
8

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
17

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1

งานประชาสัมพันธ์


นายอดุลย์ ชูบาล
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์

นางสาวรัตติกรณ์ สุขพี้
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์

นายเกษม สุวรรณจักร์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายชนินทร์ ชุ่มเชื้อ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางโชติมา วัยวัฒน์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายสิทา จุมปาลี
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายสมาน เขื่อนควบ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายเอนก อ่อนหวาน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวชมภูนุช ประสิทธิชาติ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายสกล ฝึกฝน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายอภิชาติ เมาเลอ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายภูมิ ไพทีระกุล
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายวัชรชัย โอมจินดา
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายณัฐพงศ์ คำมาบุตร
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวชุติมา ปินตา
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์