ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
170

• หญิง
89

รวม
259


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
60

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
10

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
100

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
6

• ไม่ระบุ
69


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
37

• แผนกวิชาช่างยนต์
24

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
19

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
15

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
28

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
21

• แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์
8

• แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา
23

• แผนกวิชาช่างโยธา
1

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
9

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
5

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
2

• งานประชาสัมพันธ์
16

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
5

• งานการบัญชี
3

• งานพัสดุ
6

• งานอาคารสถานที่
26

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
8

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
1

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานความร่วมมือ
8

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
6

• งานปกครอง
35

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
46

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
13

• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
11

• งานครูที่ปรึกษา
19

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
13

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
12

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
16

• งานทะเบียน
6

• งานวัดผลและประเมินผล
10

• งานสื่อการเรียนการสอน
9

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
17

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1
นายจีระพงษ์ แสงวณิช
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุวศิน ปุพพโก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการว่าที่ร.ต.สามารถ พุแพง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายวิเชียร เปี้ยปลูก
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรว่าที่ ร.ต.ณดิษ วรรณโกฏิ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางรัชนี รักจิตร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายยรรยง แสนใจยา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายสิทา จุมปาลี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายอารีย์ รัตนธีรวิเชียร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวโสภาพรรณ ใฝนันตา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวราวุฒิ สว่างวิทย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสถาพร ศรีใจวงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์นายจักรพันธ์ แปงสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายเชิดชัย พลเสนา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างโยธานายวิฑูรย์ จิรัคคกุล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนางสาวชมภูนุช ประสิทธิชาติ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวยุพิน แท่นมณี
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นายอดุลย์ ชูบาล
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นางกานต์พิชชา สุวงษ์
หัวหน้างาน งานบุคลากรนางพิศมัย อินถาบุตร
หัวหน้างาน งานการเงินนางสร้อยทอง สุภาเลิศ
หัวหน้างาน งานการบัญชีนายสุชาติ ตั้งจิตรวัฒนากุล
หัวหน้างาน งานพัสดุนายยุทธนา ชัยวงค์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นางอัญชลี สารจันทร์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนายอนุชิต สร้างสกุล
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายมนต์รัก มาลา
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายสุทัศน์ สุขารมย์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายเชิดศักดิ์ ใจยาบุตร
หัวหน้างาน งานความร่วมมือนายวิจิตร ปวนวันประสม
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนายอธิวัฒน์ วงค์ชุมภู
หัวหน้างาน งานปกครองนายภาโนตม์ สุวงษ์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางปราณี เสนาสังข์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางพนิดา วงศ์ชุมภู
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานางโชติมา วัยวัฒน์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษาว่าที่ ร.ต.สุกิจ ขัดชอนใบ
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ว่าที่ ร.ต.ไชยรัตน์ สุขสงวน
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายประดิษฐ์ วงค์แสน
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางกรวิกา เจริญสุข
หัวหน้างาน งานทะเบียนนายอำมาตย์ ประเทืองสุข
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายเกษม สวัสดิ์อารีย์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายเสน่ห์ สุภาเลิศ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายสุระชาติ วงศ์สุรินทร์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสุมาลี จันทวงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางประภาศิริ สุวรรณจักร์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนเรศ แก้วสาร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสุพรรษา กาทองทุ่ง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเบญจวรรณ ศรีคำนวล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวบุญญิสา พันธวงค์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเบญจวรรณ วรรณสาร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวชุติมา ปินตา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวชลลดา มะลิวัลย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายภาณุวัฒน์ ฟูจักรคำ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวขนิษฐา จำธรรม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอุดม สัญญา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายสมคิด สารยศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายวันชัย สัตบุตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายอำนาจ ทาสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายสมศักดิ์ แข็งแรง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายทวิช สวนโต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายอัครวัฒน์ ใบกว้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายเอกรินทร์ ทองอนุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายณัฐวุฒิ อินสุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางวีณาภร นันติ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายประสิทธิ์ จินาติ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายเกษม สุวรรณจักร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายวิชัย ฟังเพราะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายวิเชียร ละเอียด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสุรพงษ์ โสภา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายณรงค์ บัวระกต
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสุเทพ คล้ายชม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางศิลาพันธุ์ ไชยกาล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสมพล สุภาเดช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายขจรศักดิ์ เสนาสังข์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางจันทร์เนียม อิ่มจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวิทยา ปัญญากาศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายธีระยุทธ สุวรรณจักร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายกริชรัตน์ อัญญมณีทาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายเกียรติศักดิ์ กาทองทุ่ง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางธัญฐพัฏ สายประสิทธิโชค
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายชนินทร์ ชุ่มเชื้อ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายมนตรี ศรีวิกุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางพัชรียา กาญจนันต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายอดุลย์ สายประสิทธิโชค
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายกฤชชัย จันทรดี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายกมล วังหมื่น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายวชิรังกูร สร้อยเสนา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายวิชชาญ ไชยะมี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายปริญ ชามาตย์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางลักษณา สัตบุตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ว่าที่ ร.ต.อรรถพร ไพทีระกุล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสมาน เขื่อนควบ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายพรศิลป์ คำวินิจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายอัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์นายอุดม ชัยวันดี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์นายวิทวัส เปี้ยปลูก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์นายฐปน เกาะแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์นายวสันต์ ชัยทนุวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายโกศล ทองเสมอ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายสุนทร เหมือนแท้
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายประวิทย์ ชูวงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายวัฒวุฒิ แสงเมือง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานางสาวขนิษฐา ขัดแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานางรัตนา ชามาตย์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางสนธยา ชูบาล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางมิ่งขวัญ ปัญญานาค
ข้าราชการพลเรือน งานพัสดุนางทัศนีย์ ผลดี
ข้าราชการพลเรือน งานวิทยบริการและห้องสมุด

นางรุ่งนภา ทองอนุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสายฝน พลเมฆ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวยอดปรารถนา สมณะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธิปกรณ์ กิจไกรฤกษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายไกรพล สวัสดิ์อารีย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุภาวรัตน์ สุระกิจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวกฤษณา อินนันชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเนตรศิวา แซ่ซั่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวรสคล คำก้อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปวีณา เครือจันต๊ะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสิทธิพร มีมานะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวิณี ขัดสืบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววิภาดา ไหวพริบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายปัญญพนต์ กล้าทำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธาวิน จตุรภัทร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนิคม ประทุมมาศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสุพงษ์ ใจปา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายภัทรพงษ์ ปึงพิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายปิยะพงษ์ ชื่นมงคล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสมพงษ์ กลิ่นหอม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายชณัฏฐ์ สร้างสกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายชาตรี หล้าสมศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายพลวัฒน์ ทองอินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายเจษฎาพร แก้วชูศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายจิรยุทธ สุทธหลวง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายชิษณุพงศ์ ทาวงศ์มา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายวีระยุทธ เตจินะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นางสาวเปรมกมล ยะตุ้ย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายวินัย มณีกูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายชัยวัฒน์ หลวงคำฝั้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายศุภเชษฐ์ งามใจตรง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายอุทิศ ศรีตั้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายณัฒิวุฒิ สุยะธิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายพรพจน์ ถานะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายทศวรรษ คำสม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายณัฐพล ไชยวงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายธวัชชัย พลประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายอภิชาติ เมาเลอ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายวรวิทย์ เคหา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายอภิวัฒน์ ไชยวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายวสันต์ ภูทองกอ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายอานนท์ ศรีพรหมบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายกฤษดา ไชยปัญหา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายเสน่ห์ ปัญญาพี่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายอนุชา สุนันต๊ะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสิทธิรัตน์ นิตย์สุข
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจักรธร เหมยลิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวรฉัตร กาวิชัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวกาญดา อ่อนสงไกร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายหิรัญ เจตะภัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวพิมลพรรณ ไชยตา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสรวีย์ ตาวิยะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสุกัลย์ ใจน้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายธงชัย เรืองคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายทรงวุฒิ หน่อแก้วมูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวรมิตร ปินตาติ๊บ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวอุปมาพร ขาวอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายเอนก อ่อนหวาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสกล ฝึกฝน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายณัฐพงศ์ คำมาบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายอนุรักษ์ เนมหาวัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์ว่าที่ ร.ต.วิษณุกร จักร์คร่อง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างแมคคาทรอนิกส์นายชูชัย ทิพย์เจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานางสิริวรรณ ชัยน่าน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายณรงค์ฤทธิ์ ขันวาตา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายปฐมพงษ์ สัตย์จริง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายวสวัตติ์ พิจอมบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานางสาวจุฑามาศ ยะมาวิรัญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายศิขรินทร์ มัลลิกาวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายณัฐวุฒิ ทองคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายพงศกร มีอาหาร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายปรัชญา ทะพงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธาว่าที่ ร.ต.ไพรัตน์ ขุนคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายวัชรา แสงหล้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายชนะภัย บุญมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายชัยณรงค์ วงศ์ตา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธานายภาพพจน์ ปัญญากุลารักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายจำนง ทองคำดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายพิเชษฐ์ ดีคำวงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายศราวุธ มณีขัติย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายสุขุม สุขใจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายนเรศ หม้อใจวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายชนากร ชุ่มเชื้อ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายณัฐพล มีทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนายอรรถพงษ์ เปี้ยปลูก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายพรศักดิ์ การดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายณัฐภูมิ บริบูรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายจักรพงษ์ ชุ่มใจ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกัญญาภัค แซ่ลิ้ม
ลูกจ้างประจำ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวจารุณี วิชัยเชษฐราษฎร์
ลูกจ้างประจำ งานการเงินนายสมศักดิ์ แหลมแท้
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นายจิรันต์ ไชยกุล
ลูกจ้างประจำ งานอาคารสถานที่นางกิตติพร จำปาศรี
ลูกจ้างประจำ งานวางแผนและงบประมาณนางสาววรวรรณ์ ปวงคำ
ลูกจ้างประจำ งานทะเบียน

นางพัชรี ชัยวงค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวจุฑามาศ บุญเรือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางสาวศุสิมา ปฏิมาพรเทพ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางสาวรัตติกรณ์ นามวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประชาสัมพันธ์นางสาวศิริธร อำนาจผูก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางสาวจงกลณี ครุฑทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางสุรีย์พร หอมแก่นจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบุคลากรนางอุษา ตันบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางสาวธนาทิพย์ พิจอมบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางวนิดา สร้อยเสนา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการบัญชีนางศิริขวัญ ใจยาบุตร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวจีราพรรณ เปี้ยปลูก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางเรือง ยาไชยบุญเรือง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางบุญไหม สมร่าง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางบุญเหลี่ยม วงค์โห้
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายบุญมา เทพศิริ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายบุญรัตน์ ชัยสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายมนตรี วรรณารักษ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางทองสุข คำแก้ว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายเลียม คนคล่อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางรัตนา เครือคำหล้า
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายวีระเดช มูลสถาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายเสน่ห์ วงค์น้ำโจ้
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสมบูรณ์ กันทาสืบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอดิศักดิ์ พรมชัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายปรีชา หลวงเทพ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายกิติพงษ์ ปวนสืบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายเอกชัย ใจเครือ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายชัยรัตน์ ตันหราพันธุ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางศรีธร มูลสถาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางหทัยรัตน์ สร้างสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดนางยุภา ร่องอ้อ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุดนายพุทธรัตน์ เจียมศิริอังกูร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองนางเสาวณี ช่างทองเครือ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางศรีวรรณ เขื่อนควบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนางสาวชนากานต์ ขัดทะเสมา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวชนัดดา เดชะบุญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวเพ็ญศรี ขุมคำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางสุธานี วงค์แสน
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษานางสาวสุพรรณ กำแพงเพ็ชร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษานางสาวธนาภรณ์ คนธรรพ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางพัทราพร วงค์ปินจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวอัษฎาพร มาวิเลิศ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวอุดมลักษณ์ ศรีใจยา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวประทุมพร เครือสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางรัชนีวรรณ อินต๊ะเครือ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผลนายวัชรชัย โอมจินดา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

นายภูมิ ไพทีระกุล
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสุมาลย์ สุระกิจ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายศดิศักดิ์ วังแง่
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายเฉลิมฤทธิ์ กล้าทำ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศนายภูมิพัฒน์ วงษ์พ่วง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายกิตติภูมิ หาญแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายมงคล มัณฑาลัย
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวสุพัชญา อินทนาเกตุ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวปิ่นสุดา วังโพธิ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายวัชรพงศ์ สุวรรณเลิศ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน